BỆNH VIỆN THỐNG NHẤT - TỈNH ĐỒNG NAI

NĂNG ĐỘNG - SÁNG TẠO - CHẤT LƯỢNG TỐT - HIỆU QUẢ CAO
NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
Thông báo
1. Thông báo đăng kỷ yếu Bệnh viện 2015
2. Thông lịch báo cáo đề cương 2016
3. Lịch Nghiệm thu Đề tài Sáng kiến 2016
4. Kế hoạch nghiên cứu khoa học năm 2017
5. Thông báo đăng kỷ yếu Bệnh viện 2016
6. LỊCH BÁO CÁO ĐỀ CƯƠNG NCKH NĂM 2017
Kỷ yếu bệnh viện
1. Kỷ yếu bệnh viện năm 2015
2. KỶ YẾU NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NĂM 2016
Quy chế hoạt động nghiên cứu khoa học
1. Quy chế hoạt động nghiên cứu khoa học
Biểu mẫu đăng ký đề tài cấp bệnh viện
1. Đơn xin đăng ký đề tài khoa học
2. Phiếu đăng ký đề tài NCKH
3. Phiếu thuyết minh đề cương đề tài
4. Mẫu Powerpoint thuyết minh đề cương
5. Nội dung và hình thức trình bày sáng kiến cải tiến
Biểu mẫu xét duyệt đề cương và nghiệm thu đề tài
1. Bảng điểm đánh giá đề cương
2. Bản nhận xét đề cương chi tiết đề tài cấp bệnh viện
3. Biên bản đánh giá đề cương NCKH
4. Bảng điểm đánh giá đề tài
5. Bản nhận xét chi tiết đề tài
6. Biên bản đánh giá đề tài
7. Mẫu bảng kiểm dàn ý đề cương NCKH năm 2015
8. Bảng hướng dẫn chấm điểm đề tài 2016
Biểu mẫu báo cáo – đơn xin gia hạn – thay đổi – ngưng thực hiện – phối hợp NC
1. Báo cáo tiến độ 1 năm
2. Đơn xin gia hạn thực hiện đề tài NCKH
3. Đơn xin ngưng thực hiện đề tài NCKH
4. Đơn xin thay đổi đề cương nghiên cứu khoa học
5. Văn bản phối hợp nghiên cứu khoa học
6. Thong bao báo cáo tiến độ và mẫu báo cáo tiến độ năm 2017
Mẫu báo cáo đề cương và toàn văn nghiệm thu đề tài NCKH
1. Mẫu quy định về hình thức trình bày bản báo cáo toàn văn nghiệm thu đề tài NCKH
Mẫu báo cáo Đề tài NCKH gửi Sở Y Tế
1. Mẫu báo cáo Đề tài NCKH gửi Sở Y Tế
  LIÊN KẾT
  Trang chủ   Hỏi đáp
  Sản phẩm được xây dựng bởi Phòng CNTT Bệnh Viện Thống Nhất Đồng Nai
  Bệnh Viện Đa Khoa Thống Nhất Tỉnh Đồng Nai 
  Số 234 QLộ I, Phường Tân Biên, Biên Hòa, Đồng Nai 
  Điện thoại: 02513.883660 
  Email: vbbvtndn@dongnai.gov.vn