BỆNH VIỆN THỐNG NHẤT - TỈNH ĐỒNG NAI

NĂNG ĐỘNG - SÁNG TẠO - CHẤT LƯỢNG TỐT - HIỆU QUẢ CAO
Phòng Quản lý Chất lượng (DEPARTMENT OF QUALITY MANAGEMENT)
"Chất lượng là giá trị cuộc sống" (25/12/2013)

I. TÌNH HÌNH NHÂN SỰ - CHỨC NĂNG - NHIỆM VỤ:

1.1. TÌNH HÌNH NHÂN SỰ:

    Nhân sự phòng Quản lý chất lượng gồm 07 người:

        - ThS.ĐD Cao Thị Hải Yến: Trưởng phòng

        - CN Đinh Thị Ngọc Tân: Phó phòng

        - CN Phan Thúy Nga: Nhân viên

        - ThS.Kinh tế Quản trị sức khỏe Đỗ Hồng Phúc: Nhân viên

        - CN Phạm Lê Hồng Phương: Nhân viên

        - CN Nguyễn Hoàng Mỹ Lệ: Nhân viên

        - BS Đinh Thị Toàn: Nhân viên

1.2. CHỨC NĂNG:

        - Chịu trách nhiệm trực tiếp trước Giám đốc bệnh viện về công tác quản lý chất lượng bệnh viện.

        - Làm đầu mối triển khai và tham mưu cho Giám đốc bệnh viện, Hội đồng quản lý chất lượng bệnh viện về công tác quản lý chất lượng bệnh viện.

1.3 NHIỆM VỤ:

        - Xây dựng kế hoạch và nội dung hoạt động quản lý chất lượng trong bệnh viện để trình giám đốc phê duyệt;

        - Tổ chức thực hiện, theo dõi, giám sát, đánh giá, báo cáo, phối hợp, hỗ trợ việc triển khai các hoạt động về quản lý chất lượng và các đề án bảo đảm, cải tiến chất lượng tại các khoa phòng;

        - Làm đầu mối thiết lập hệ thống quản lý sai sót, sự cố bao gồm phát hiện, tổng hợp, phân tích, báo cáo và nghiên cứu, đề xuất giải pháp khắc phục;

        - Làm đầu mối phối hợp với các khoa, phòng giải quyết các đơn thư, khiếu nại, tố cáo và các vấn đề pên quan đến hài lòng người bệnh;

        - Thu thập, tổng hợp, phân tích dữ pệu, quản lý và bảo mật thông tin pên quan đến chất lượng bệnh viện. Phối hợp với bộ phận thống kê, tin học của bệnh viện tiến hành đo lường chỉ số chất lượng bệnh viện;

        - Triển khai hoặc phối hợp tổ chức đào tạo, huấn luyện, tập huấn, bồi dưỡng về quản lý chất lượng;

        - Tổ chức đánh giá chất lượng nội bộ của bệnh viện dựa trên các bộ tiêu chí, tiêu chuẩn quản lý chất lượng do Bộ Y tế ban hành hoặc thừa nhận;

        - Thực hiện đánh giá việc tuân thủ các quy định và hướng dẫn chuyên môn của Bộ Y tế;

        - Xây dựng và triển khai thực hiện chương trình an toàn người bệnh.

II. CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN:

        Tiếp tục duy trì hệ thống quản lý chất lượng và quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 9001 – 2015 và ISO 14001 – 2015.

        Triển khai các hoạt động về QLCL và an toàn người bệnh như:

             + Đào tạo chuyển đổi hệ thống Quản lý chất lượng và Môi trường theo phiên bản ISO mới: 9001- 2015 và 14001 – 2015.

             + Đào tạo về Quản lý chất lượng và An toàn người bệnh cho mạng lưới QLCL bệnh viện.

             + Tăng cường hiệu quả hoạt động của hệ thống quản lý sự cố y khoa tại các khoa/phòng trong bệnh viện.

             + Phối hợp các phòng chức năng xây dựng các qui định, qui trình đảm bảo mục tiêu an toàn người bệnh.

        - Áp dụng 5S và công cụ Lean trong nâng cao chất lượng bệnh viện, giảm thời gian chờ của người bệnh.

        - Xây dựng và khảo sát các chỉ số đo lường chất lượng bệnh viện.

        - Tổ chức đánh giá chất lượng bệnh viện định kỳ theo Bộ tiêu chí đánh giá chất lượng Bệnh viện do Bộ Y tế ban hành.

III. TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2025:

Nhóm tiêu chí

Nội dung

Thời gian

A. Hướng đến người bệnh

A1. Nâng cao chất lượng chỉ dẫn, đón tiếp, cấp cứu người bệnh

 

2016 – 2018

A2. Cải thiện cơ sở vật chất phục vụ người bệnh

    - Xậy dựng Khu khám bệnh mới

    - Cải thiện và xây mới khu nội trú

 

2016 – 2018

2017 – 2020

A3. Cải thiện môi trường chăm sóc người bệnh

2016 – 2025

A4. Đảm bảo quyền và lợi ích của người bệnh

Thường xuyên

B. Phát triền nguồn nhân lực bệnh viện

B1. Bảo đảm số lượng và cơ cấu nhân lực bệnh viện

Thường xuyên

B2. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực

Thường xuyên

B3. Cải thiện chế độ đãi ngộ và điều kiện môi trường làm việc

2016 – 2020

B4. Quy hoạch lãnh đạo Bệnh viện

2016 – 2020

C. Hoạt động chuyên môn

C1. Tăng cường an ninh trật tự và an toàn cháy nổ

2016 – 2020

C2. Tăng cường quản lý HSBA

2016 – 2018

C3. Ứng dụng công tin trong hoạt động bệnh viện

 

C4. Phòng ngừa và kiểm soát nhiễm khuẩn

Thường xuyên

C5. Cải tiến và nâng cao năng lực thực hiện chuyên môn

Thường xuyên

C6. Hoạt động điều dưỡng và chăm sóc người bệnh

   - Đào tạo hệ thống ĐDT có trình độ đại học.

   - Tập huấn lại quy trình chăm sóc à tiến tới lập KHCS cho BN chăm sóc cấp I, II. 

 

2016 – 2018

2016 – 2018

C7. Tăng cường thực hiện chăm sóc dinh dưỡng và tiết chế trong bệnh viện.

 

2016 – 2020

C8. Nâng cao chất lượng xét nghiệm.

2017 – 2018

C9. Tăng cường quản lý cung ứng và sử dụng thuốc.

Thường xuyên

C10. Nghiên cứu khoa học và áp dụng kết quả trong thực tế điều trị và chăm sóc người bệnh.

 

Thường xuyên

D. Hoạt động cải tiến chất lượng

D1. Thiết lập hệ thống và xây dựng, triển khai đề án cải tiến chất lượng

 

Hàng năm

D2. Phòng ngừa các sai sót, sự cố và khắc phục

Hàng năm

D3. Đánh giá, đo lường, hợp tác và cải tiến chất lượng

Hàng năm

E. Tiêu chí đặc thù chuyên khoa

E1. Tăng cường hệ thống tổ chức chăm sóc sản khoa, sơ sinh và nhi khoa

2016 – 2025

Ban biên tập Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất ĐN

  LIÊN KẾT
  Trang chủ   Hỏi đáp
  Sản phẩm được xây dựng bởi Phòng CNTT Bệnh Viện Thống Nhất Đồng Nai
  Bệnh Viện Đa Khoa Thống Nhất Tỉnh Đồng Nai 
  Số 234 QLộ I, Phường Tân Biên, Biên Hòa, Đồng Nai 
  Điện thoại: 02513.883660 
  Email: vbbvtndn@dongnai.gov.vn