Hotline: (0251).388.3660

Thông tin dược

Nhóm Aminoglycosid

Nelcin 300 - Netilmicin 300 mg

Nhóm: Nhóm Aminoglycosid
TT40:
Đường dùng: Tiêm
Nước SX:

Amikan - Amikacin 500 mg

Nhóm: Nhóm Aminoglycosid
TT40:
Đường dùng: Tiêm
Nước SX:

Nelcin 200 - Netilmicin 200 mg

Nhóm: Nhóm Aminoglycosid
TT40:
Đường dùng: Tiêm
Nước SX:
Nhóm: Nhóm Aminoglycosid
TT40:
Đường dùng: Tiêm
Nước SX:

Unitob - Tobramycin 100 mg

Nhóm: Nhóm Aminoglycosid
TT40:
Đường dùng: Tiêm
Nước SX:

Gentamicin 80mg/2ml - Gentamicin 80mg/2ml

Nhóm: Nhóm Aminoglycosid
TT40:
Đường dùng: Tiêm
Nước SX:

Gramtob - Tobramycin 80mg

Nhóm: Nhóm Aminoglycosid
TT40:
Đường dùng: Tiêm
Nước SX:

Negabact - Netilmicin 100mg

Nhóm: Nhóm Aminoglycosid
TT40:
Đường dùng: Tiêm
Nước SX: