Hotline: (0251).388.3660

Thông tin dược

nhóm khác

Vecmid 500 mg - Vancomycin 500 mg

Nhóm: nhóm khác
TT40:
Đường dùng: Tiêm
Nước SX:

Vecmid 1 gm - Vancomycin 1 g

Nhóm: nhóm khác
TT40:
Đường dùng: Tiêm
Nước SX:

Colirex 1 MIU - Colistinmethat natri 1000000 IU

Nhóm: nhóm khác
TT40:
Đường dùng: Tiêm
Nước SX:

Forlen - Linezolid 600 mg

Nhóm: nhóm khác
TT40:
Đường dùng: Tiêm
Nước SX:

Colistimed - Colistin 0,5 MIU, Colistin 1 MIU, Colistin 2 MIU, Colistin 3 MIU

Nhóm: nhóm khác
TT40:
Đường dùng: Tiêm
Nước SX:

Cotrimoxazol 800/160 - Sulfamethoxazol 800 mg, Trimethoprim 160 mg

Nhóm: nhóm khác
TT40:
Đường dùng: Uống
Nước SX:

Aciste 2MIU - Colistimethat natri 2000000 đvqt

Nhóm: nhóm khác
TT40:
Đường dùng: Tiêm
Nước SX:

Linzolid 600 IV Infusion - Linezolid 600mg

Nhóm: nhóm khác
TT40:
Đường dùng: Tiêm
Nước SX:

KNOX - Colistimethate natri BP 1.000.000 IU

Nhóm: nhóm khác
TT40:
Đường dùng: Tiêm
Nước SX:

Prebivit - Teicoplanin 200mg

Nhóm: nhóm khác
TT40:
Đường dùng: Tiêm
Nước SX:

Fosmicin for I.V use - Fosfomycin 2g

Nhóm: nhóm khác
TT40:
Đường dùng: Tiêm
Nước SX:

Voxin - Vancomycin 500mg; 1000mg

Nhóm: nhóm khác
TT40:
Đường dùng: Tiêm
Nước SX: