Hotline: (0251).388.3660

Thông tin dược

THUỐC TIM MẠCH

Kavasdin 10 mg - Amlodipin

Nhóm: THUỐC TIM MẠCH
TT40:
Đường dùng: Uống
Nước SX:

Agicardi - Bisoprolol fumarat 5 mg

Nhóm: THUỐC TIM MẠCH
TT40:
Đường dùng: Uống
Nước SX:

Propranolol 40 mg - Propranolol 40 mg

Nhóm: THUỐC TIM MẠCH
TT40:
Đường dùng: Uống
Nước SX:

Tilhasan 60 - Diltiazem hydroclorid 60 mg

Nhóm: THUỐC TIM MẠCH
TT40:
Đường dùng: Uống
Nước SX:

Trifilip - Fenofibrate 67 mg

Nhóm: THUỐC TIM MẠCH
TT40:
Đường dùng: Uống
Nước SX:

Valsotrate - 30 OD - Isosorbid Mononitrate 30 mg

Nhóm: THUỐC TIM MẠCH
TT40:
Đường dùng: Uống
Nước SX:

Aspirin 81 - Aspirin 81 mg

Nhóm: THUỐC TIM MẠCH
TT40:
Đường dùng: Uống
Nước SX:

BFS-Amiron - Amiodaron hydroclorid 150 mg

Nhóm: THUỐC TIM MẠCH
TT40:
Đường dùng: Tiêm
Nước SX:

DIURESIN SR - Indapamide 1,5 mg

Nhóm: THUỐC TIM MẠCH
TT40:
Đường dùng: Uống
Nước SX:

Kavasdin 5 - Amlodipin 5 mg

Nhóm: THUỐC TIM MẠCH
TT40:
Đường dùng: Uống
Nước SX:

Stadovas 5 CAP - Amlodipin 5 mg

Nhóm: THUỐC TIM MẠCH
TT40:
Đường dùng: Uống
Nước SX:

Agidopa 125 - Methyldopa 125 mg

Nhóm: THUỐC TIM MẠCH
TT40:
Đường dùng: Uống
Nước SX:

Azenmarol - Acenocoumarol 1 mg, Acenocoumarol 4 mg

Nhóm: THUỐC TIM MẠCH
TT40:
Đường dùng: Uống
Nước SX:

Irbesartan - Irbesartan 150 mg

Nhóm: THUỐC TIM MẠCH
TT40:
Đường dùng: Uống
Nước SX:

Plaxsav 5 - Benazepril hydroclorid 5 mg

Nhóm: THUỐC TIM MẠCH
TT40:
Đường dùng: Uống
Nước SX:

Autifan 20 Autifan 40 - Fluvastatin 20 mg, Fluvastatin 40 mg

Nhóm: THUỐC TIM MẠCH
TT40:
Đường dùng: Uống
Nước SX:

Aprovel 150 mg - Irbesartan 150 mg

Nhóm: THUỐC TIM MẠCH
TT40:
Đường dùng: Uống
Nước SX:

Bredomax 300 - Fenofibrat 300 mg

Nhóm: THUỐC TIM MẠCH
TT40:
Đường dùng: Uống
Nước SX:

Zhekof, Zhekof-80 - Telmisartan 40 mg, Telmisartan 80 mg

Nhóm: THUỐC TIM MẠCH
TT40:
Đường dùng: Uống
Nước SX:

DigoxineQualy - Digoxin 0,25 mg

Nhóm: THUỐC TIM MẠCH
TT40:
Đường dùng: Uống
Nước SX:

Enaplus HCT - Enalapril maleate 5 mg, Hydrochlorothiazide 12,5 mg; Enalapril maleate 10 mg, Hydrochlorothiazide 12,5 mg; Enalapril maleate 10 mg, Hydrochlorothiazide 25 mg

Nhóm: THUỐC TIM MẠCH
TT40:
Đường dùng: Uống
Nước SX:

Glyceryl Trinitrate-hameln 1 mg/ml - Glyceryl Trinitrate 1 mg/ml

Nhóm: THUỐC TIM MẠCH
TT40:
Đường dùng: Tiêm
Nước SX:

Nebilet - Nebivolol 5 mg

Nhóm: THUỐC TIM MẠCH
TT40:
Đường dùng: Uống
Nước SX:

Nisten - Ivabradin 5 mg

Nhóm: THUỐC TIM MẠCH
TT40:
Đường dùng: Uống
Nước SX:

Statinagi 20 - Atorvastatin 20 mg

Nhóm: THUỐC TIM MẠCH
TT40:
Đường dùng: Uống
Nước SX:

Savi Irbesartan 75 - Irbesartan 75 mg

Nhóm: THUỐC TIM MẠCH
TT40:
Đường dùng: Uống
Nước SX:

Bisostad 5 - Bisoprolol fumarate 5mg

Nhóm: THUỐC TIM MẠCH
TT40:
Đường dùng: Uống
Nước SX:

Lipotatin 20 mg - Atorvastatin 20 mg

Nhóm: THUỐC TIM MẠCH
TT40:
Đường dùng: Uống
Nước SX:

Am-Isartan - Irbesartan 150 mg

Nhóm: THUỐC TIM MẠCH
TT40:
Đường dùng: Uống
Nước SX:

Nadecin 10 mg - Isosorbid dinitrat 10 mg

Nhóm: THUỐC TIM MẠCH
TT40:
Đường dùng: Uống
Nước SX: