Hotline: (0251).388.3660

Thông tin dược

THUỐC GÂY TÊ, GÂY MÊ, THUỐC GIÃN CƠ, GIẢI GIÃN CƠ

ANTIGMIN (Neostigmin metylsulfat) - ANTIGMIN (Neostigmin metylsulfat)

Nhóm: THUỐC GÂY TÊ, GÂY MÊ, THUỐC GIÃN CƠ, GIẢI GIÃN CƠ
TT40:
Đường dùng:
Nước SX:

BUPIVACAIN - BUPIVACAIN

Nhóm: THUỐC GÂY TÊ, GÂY MÊ, THUỐC GIÃN CƠ, GIẢI GIÃN CƠ
TT40:
Đường dùng:
Nước SX:

FENTANYL 0,1 MG - ROTEXMEDICA (Fentanyl 0,0785 mg,ml) - FENTANYL 0,1 MG - ROTEXMEDICA (Fentanyl 0,0785 mg,ml)

Nhóm: THUỐC GÂY TÊ, GÂY MÊ, THUỐC GIÃN CƠ, GIẢI GIÃN CƠ
TT40:
Đường dùng:
Nước SX:

PACIFLAM Midazolam 5mg.ml (Midazolam hydroclorid 5.56mg) - PACIFLAM Midazolam 5mg.ml (Midazolam hydroclorid 5.56mg)

Nhóm: THUỐC GÂY TÊ, GÂY MÊ, THUỐC GIÃN CƠ, GIẢI GIÃN CƠ
TT40:
Đường dùng:
Nước SX:

SEVORANE (Sevoflurane) - SEVORANE (Sevoflurane)

Nhóm: THUỐC GÂY TÊ, GÂY MÊ, THUỐC GIÃN CƠ, GIẢI GIÃN CƠ
TT40:
Đường dùng:
Nước SX:

TROYPOFOL (Propofol 10mg) - TROYPOFOL (Propofol 10mg)

Nhóm: THUỐC GÂY TÊ, GÂY MÊ, THUỐC GIÃN CƠ, GIẢI GIÃN CƠ
TT40:
Đường dùng:
Nước SX:

Waisan - Eperison hydroclorid 50 mg

Nhóm: THUỐC GÂY TÊ, GÂY MÊ, THUỐC GIÃN CƠ, GIẢI GIÃN CƠ
TT40:
Đường dùng: Uống
Nước SX:

Meshanon 60 mg - Pyridostigmin bromid 60 mg

Nhóm: THUỐC GÂY TÊ, GÂY MÊ, THUỐC GIÃN CƠ, GIẢI GIÃN CƠ
TT40:
Đường dùng: Uống
Nước SX:

Lidocain-BFS 200 mg - Lidocain hydroclorid 200 mg

Nhóm: THUỐC GÂY TÊ, GÂY MÊ, THUỐC GIÃN CƠ, GIẢI GIÃN CƠ
TT40:
Đường dùng: Tiêm
Nước SX:

Tisore - Đỗ trọng 1100 mg; Ngũ gia bì chân chim 1100 mg; Tục đoạn 1100 mg; Thiên niên kiện 1100 mg; Đại hoàng 800 mg; Đương quy 470 mg; Xuyên khung 470 mg; Tần giao 470 mg; Sinh địa 470 mg; Uy linh tiên 470 mg; Quế nhục 350 mg; Cam thảo 350 mg

Nhóm: THUỐC GÂY TÊ, GÂY MÊ, THUỐC GIÃN CƠ, GIẢI GIÃN CƠ
TT40:
Đường dùng: Uống
Nước SX:

Midazolam Rotexmedica - Midazolam 5 mg

Nhóm: THUỐC GÂY TÊ, GÂY MÊ, THUỐC GIÃN CƠ, GIẢI GIÃN CƠ
TT40:
Đường dùng: Uống
Nước SX:

Pantocid i.v. - Pantoprazol 40 mg

Nhóm: THUỐC GÂY TÊ, GÂY MÊ, THUỐC GIÃN CƠ, GIẢI GIÃN CƠ
TT40:
Đường dùng: Tiêm
Nước SX:

Maxapin 1g - Cefepim 1g

Nhóm: THUỐC GÂY TÊ, GÂY MÊ, THUỐC GIÃN CƠ, GIẢI GIÃN CƠ
TT40:
Đường dùng: Tiêm
Nước SX:

Noveron - Rocuronium bromid 10 mg

Nhóm: THUỐC GÂY TÊ, GÂY MÊ, THUỐC GIÃN CƠ, GIẢI GIÃN CƠ
TT40:
Đường dùng: Tiêm
Nước SX:

Fentanyl B. Braun 0.1 mg/2ml - Fentanyl 50 mcg

Nhóm: THUỐC GÂY TÊ, GÂY MÊ, THUỐC GIÃN CƠ, GIẢI GIÃN CƠ
TT40:
Đường dùng: Tiêm
Nước SX: