Hotline: (0251).388.3660

Thông tin dược

THUỐC CÓ TÁC DỤNG THÚC ĐẺ, CẦM MÁU SAU ĐẺ VÀ CHỐNG ĐẺ NON

Vingomin - Methylergometrin maleat 0,2 mg

Nhóm: THUỐC CÓ TÁC DỤNG THÚC ĐẺ, CẦM MÁU SAU ĐẺ VÀ CHỐNG ĐẺ NON
TT40:
Đường dùng: Tiêm
Nước SX:

Vinphatoxin - Oxytocin 5 UI

Nhóm: THUỐC CÓ TÁC DỤNG THÚC ĐẺ, CẦM MÁU SAU ĐẺ VÀ CHỐNG ĐẺ NON
TT40:
Đường dùng: Tiêm
Nước SX:

Duratocin - Carbetocin 0,1 mg

Nhóm: THUỐC CÓ TÁC DỤNG THÚC ĐẺ, CẦM MÁU SAU ĐẺ VÀ CHỐNG ĐẺ NON
TT40:
Đường dùng: Tiêm
Nước SX: