Hotline: (0251).388.3660

Thông tin dược

THUỐC LÀM MỀM CƠ VÀ ỨC CHẾ CHOLINESTERASE

Tizanad 4 mg - Tizanidin 4 mg

Nhóm: THUỐC LÀM MỀM CƠ VÀ ỨC CHẾ CHOLINESTERASE
TT40:
Đường dùng: Uống
Nước SX:

Muslexan - Tizanidin 4 mg; Tizanidin 6 mg

Nhóm: THUỐC LÀM MỀM CƠ VÀ ỨC CHẾ CHOLINESTERASE
TT40:
Đường dùng: Uống
Nước SX: