Hotline: (0251).388.3660

Thông tin dược

THUỐC ĐIỀU TRỊ KÝ SINH TRÙNG, CHỐNG NHIỄM KHUẨN

HCQ - Hydroxychloroquine sulfate 200 mg

Nhóm: THUỐC ĐIỀU TRỊ KÝ SINH TRÙNG, CHỐNG NHIỄM KHUẨN
TT40:
Đường dùng: Uống
Nước SX:

Agimidin - Lamivudin 100 mg

Nhóm: THUỐC ĐIỀU TRỊ KÝ SINH TRÙNG, CHỐNG NHIỄM KHUẨN
TT40:
Đường dùng: Uống
Nước SX:

Tefostad T300 - Tenofovir disoproxil fumarate 300 mg

Nhóm: THUỐC ĐIỀU TRỊ KÝ SINH TRÙNG, CHỐNG NHIỄM KHUẨN
TT40:
Đường dùng: Uống
Nước SX:

Gentamicin 80mg - Gentamicin (dưới dạng Gentamicin sulfat) 80 mg

Nhóm: THUỐC ĐIỀU TRỊ KÝ SINH TRÙNG, CHỐNG NHIỄM KHUẨN
TT40:
Đường dùng: Tiêm
Nước SX:

Agiclovir 200 - Aciclovir 200 mg

Nhóm: THUỐC ĐIỀU TRỊ KÝ SINH TRÙNG, CHỐNG NHIỄM KHUẨN
TT40:
Đường dùng: Uống
Nước SX:

Cefadroxil 500mg - Cefadroxil 500 mg

Nhóm: THUỐC ĐIỀU TRỊ KÝ SINH TRÙNG, CHỐNG NHIỄM KHUẨN
TT40:
Đường dùng: Uống
Nước SX: