Hotline: (0251).388.3660

Thông tin dược

THUỐC CHỐNG DỊ ỨNG VÀ DÙNG TRONG CÁC TRƯỜNG HỢP QUÁ MẪN

Clanzen - Levocetirizin dihydrocloride 5 mg

Nhóm: THUỐC CHỐNG DỊ ỨNG VÀ DÙNG TRONG CÁC TRƯỜNG HỢP QUÁ MẪN
TT40:
Đường dùng: Uống
Nước SX:

Fefasdin 180 - Fexofenadin 180 mg

Nhóm: THUỐC CHỐNG DỊ ỨNG VÀ DÙNG TRONG CÁC TRƯỜNG HỢP QUÁ MẪN
TT40:
Đường dùng: Uống
Nước SX:

Fefasdin 120 - Fexofenadin 120 mg

Nhóm: THUỐC CHỐNG DỊ ỨNG VÀ DÙNG TRONG CÁC TRƯỜNG HỢP QUÁ MẪN
TT40:
Đường dùng: Uống
Nước SX:

Cinnarizin - Cinnarizin 25 mg

Nhóm: THUỐC CHỐNG DỊ ỨNG VÀ DÙNG TRONG CÁC TRƯỜNG HỢP QUÁ MẪN
TT40:
Đường dùng: Uống
Nước SX:

Clorpheniramin 4 mg - Clorpheniramin 4 mg

Nhóm: THUỐC CHỐNG DỊ ỨNG VÀ DÙNG TRONG CÁC TRƯỜNG HỢP QUÁ MẪN
TT40:
Đường dùng:
Nước SX:

Bilazin 20 - Bilastine 20 mg

Nhóm: THUỐC CHỐNG DỊ ỨNG VÀ DÙNG TRONG CÁC TRƯỜNG HỢP QUÁ MẪN
TT40:
Đường dùng: Uống
Nước SX:

Adrenalin - Adrenalin 1 mg

Nhóm: THUỐC CHỐNG DỊ ỨNG VÀ DÙNG TRONG CÁC TRƯỜNG HỢP QUÁ MẪN
TT40:
Đường dùng: Tiêm
Nước SX:

Bilazin 20 - Bilastine 20 mg

Nhóm: THUỐC CHỐNG DỊ ỨNG VÀ DÙNG TRONG CÁC TRƯỜNG HỢP QUÁ MẪN
TT40:
Đường dùng: Uống
Nước SX:

Dimedrol - Diphenhydramin hydroclorid 10 mg

Nhóm: THUỐC CHỐNG DỊ ỨNG VÀ DÙNG TRONG CÁC TRƯỜNG HỢP QUÁ MẪN
TT40:
Đường dùng: Tiêm
Nước SX: